[[suggestion]]
Ráfi vuoiggalašvuohta ja doaibmi institušuvnnat

OVDDIDIT RÁFÁLAŠ JA SEARVADAHTTI SERVODAGAID MAT SIHKKARASTET GUODDEVAŠ OVDÁNEAPMI JA FUOLAHIT AHTE BUOHKAIDE LEA RIEKTESUODJALUS OLÁMUTTOS JA HUKSET DOAIBMI, OVDDASVÁSTIDEADDJI JA SEARVADAHTTI ÁSAHUSAID BUOT DÁSIIN

Sihkkarastit ráfi ja sihkarvuođa lea álo leamaš ON váldomihttu. Danne lea 16. mihttomearri várrejuvvon dasa ahte ráhkadit ráfálaš ja searvadahtti servodagaid. Guoddevaš ovdáneapmi eaktuda ráfi. Oallugat masset almmolaš bálvalusaid go leat stuimmit. Lea maiddái váttis doaimmahit nanu stáhtalaš ásahusaid go leat stuimmit. Go riektevuogádat riikkas ii doaimma, de čuohcá dát olbmuid riektesuodjalussii. Hearkkes ásahusaid geažil lea maid váttis bissehit korrupšuvnna, duolguma ja vearroverrošeami. Dat hehtte riikka ekonomalaš ovdáneami ja rivve olbmuin buori dilálašvuođa vuođđorivttiid.

 16.1   Unnidit buotlágan veahkaválddálašvuođaid ja jámu veahkaválddálašvuođa geažil mearkkašáhtti láhkái miehtá máilmmi.

16.2     Bissehit mánáid illasteami, geavaheami, vuovdima ja buotlágan veahkaválddálašvuođa ja biinnideami. 

16.3     Ovddidit riektestáhta nationála ja internationála dásis, ja sihkkarastit buohkaide dásseárvvu lága ovddas, riektesihkarvuođa ja riektesuodjalusa.

16.4     2030 rádjai unnidit lobihis finánsa- ja vearjorávnnjiid mearkkašahtti láhkái, ja álkidit suolagálvvu guorrama ja máhcaheami ja vuostálastit buotlágan organiserejuvvon kriminalitehta. 

16.5     Mearkkašahtti láhkái unnidit buotlágan korrupšuvnna ja duolguma. 

16.6     Ovdánahttit effektiiva, ovddasvástideaddji ja rabas ásahusaid buot dásiin. 

16.7     Sihkkarastit guldaleaddji, searvadahtti, oassálasti ja ovddasteaddji mearridanproseassaid buot dásiin. 

16.8     Viiddidit ja nanosmahttit ovdánahttinriikkaid searvama globála stivrenásahusaide. 

16.9     2030 rádjai galgá buohkaide sihkkarastojuvvot juridihkalaš identitehta, earret eará galgá riegádeapmi registrerejuvvot. 

16.10     Sihkkarastit ahte dieđut leat olámuttos buohkaide ja ahte vuđolaš friddjavuohta suodjaluvvo, nationála lágaid ja internationála šiehtadusaid vuođul. 

16.a     Nannet relevánta nationála ásahusaid, earret eará internationála ovttasbarggu bokte, dainna ulbmilin ahte hukset kapasitehta buot dásiin, erenomážit ovdánahttinriikkain, vai nagodit eastadit veahkaválddálašvuođa ja vuostálastit terrorisma ja kriminalitehta. 

16.b     Ovddidit ja čađahit vealatkeahtes lágaid ja politihka guoddevaš ovdáneapmin. 

16.1)

 Vesentleg redusere vald i alle former og dødstal som skriv seg frå vald, i heile verda

les mer

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vald og tortur mot barn

les mer

16.3)

Fremje rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likskap for lova, rettstryggleik og rettsvern for alle

les mer

16.4)

Innan 2030 oppnå ein vesentleg reduksjon av ulovlege finans- og våpenstraumar, gjere det enklare å spore opp og returnere stolne eigedelar og motarbeide alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Vesentleg redusere korrupsjon og bestikkingar i alle former

les mer

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlege og opne institusjonar på alle nivå

les mer

16.7)

Sikre lydhøyre, inkluderande, deltakingsbaserte og representative avgjerdsprosessar på alle nivå

les mer

16.8)

Utvide og styrkje deltakinga frå utviklingslanda i institusjonar for global styring

les mer

16.9)

Innan 2030 sikre juridisk identitet for alle, mellom anna gjennom fødselsregistrering

les mer

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og verne grunnleggjande fridommar, i samsvar med nasjonal lovgjeving og internasjonale avtalar

les mer

16.a)

Styrkje relevante nasjonale institusjonar, mellom anna gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å byggje kapasitet på alle nivå, særleg i utviklingsland, for å førebyggje vald og motarbeide terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremje og handheve ikkje-diskriminerande lover og politikk for berekraftig utvikling

les mer

Abonner på nyhetsbrev: