[[suggestion]]
Ráfi vuoiggalašvuohta ja doaibmi institušuvnnat

OVDDIDIT RÁFÁLAŠ JA SEARVADAHTTI SERVODAGAID MAT SIHKKARASTET GUODDEVAŠ OVDÁNEAPMI JA FUOLAHIT AHTE BUOHKAIDE LEA RIEKTESUODJALUS OLÁMUTTOS JA HUKSET DOAIBMI, OVDDASVÁSTIDEADDJI JA SEARVADAHTTI ÁSAHUSAID BUOT DÁSIIN

16.1)

 Vesentleg redusere vald i alle former og dødstal som skriv seg frå vald, i heile verda

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vald og tortur mot barn

16.3)

Fremje rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likskap for lova, rettstryggleik og rettsvern for alle

16.4)

Innan 2030 oppnå ein vesentleg reduksjon av ulovlege finans- og våpenstraumar, gjere det enklare å spore opp og returnere stolne eigedela...r og motarbeide alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Vesentleg redusere korrupsjon og bestikkingar i alle former

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlege og opne institusjonar på alle nivå

16.7)

Sikre lydhøyre, inkluderande, deltakingsbaserte og representative avgjerdsprosessar på alle nivå

16.8)

Utvide og styrkje deltakinga frå utviklingslanda i institusjonar for global styring

16.9)

Innan 2030 sikre juridisk identitet for alle, mellom anna gjennom fødselsregistrering

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og verne grunnleggjande fridommar, i samsvar med nasjonal lovgjeving og internasjonale avtalar

16.a)

Styrkje relevante nasjonale institusjonar, mellom anna gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å byggje kapasitet på alle niv&arin...g;, særleg i utviklingsland, for å førebyggje vald og motarbeide terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremje og handheve ikkje-diskriminerande lover og politikk for berekraftig utvikling

Abonner på nyhetsbrev: